Banja Luka 78000
Bosna i Hercegovina
Pon - Pet 8.00 - 16.00
Sub i Ned NE RADI

ŠIPOVO: Trafostanica 110/20 kV, 2x20 MW Šipovo

O PROJEKTU

Ugovorom je obuhvaćena izgradnja dva 110 kV transformatorska polja (transformatorske jedinice 110/20/10 kV snage 2×20 MW), dva 110 kV dalekovodna polja i jedno rezervno polje, jedno mjerno polje, izgradnja komandno-pogonske zgrade sa SN postrojenjem 20 kV, komandno-upravljačko-zaštitnog postrojenja, implementacija SCAD sistema, telekomunikacione opreme, kao i integracija TS u elektroprenosnu mrežu  koja će doprinijeti sigurnom, stabilnom i pouzdanom napajanju potrošača Opštine Šipovo. Trafostanica je priključena na rekonstruisani 110 kV dalekovod Mrkonjić Grad – Šipovo.

ELEKTROOBNOVA je kao lider konzorcijuna vodila realizaciju cijelog Ugovora, po principu „Ključ u ruke”, od početka realizacije do dobijanja upotrebne dozvole. Korištena su savremena tehnička sredstva, obučena radna snaga, te ugrađena najsavremenija i pouzdana oprema prema svjetskim standardima.

VIDEO

TRAFOSTANICE I RASKLOPNA POSTROJENJA

Prenosne i distributivne mreže se sastoje od čvorova i grana (vodovi). U čvorovima se grade razvodna postrojenja. Ova postrojenja mogu biti sa transformacijom napona ili bez nje. Njihova osnovna uloga je da:

  1. omoguće spajanje vodova istog naponskog nivoa koji se stiču u čvoru
  2. preko energetskih transformatora povežu mreže različitih naponskih nivoa i
  3. omoguće priključak izvora (elektrane) i potrošača na mrežu.

 

S obzirom na namenu, razvodna postrojenja se mogu podeliti na razvodna postrojenja i transformatorske stanice. Razvodno postrojenje je svako postrojenje u kojem se stiču vodovi istog naponskog nivoa i namena mu je da obezbedi raspodelu el. energije na priključene vodove. Transformatorska stanica još i vrši transformaciju el. energije sa jednog naponkog nivoa na drugi pa se pomoću nje povezuju mreže različitih naponskih nivoa.

S obzirom na sam značaj transformatorskih stanica i razvodnih psotrojenja u elektroenergetici ELEKTROOBNOVA  sa svojim timom stručnih kadrova  i u sprezi sa najsavremeniom opremom i alatima u mogućnosti  je da odgovori na sve zahtjeve i pitanja u najkraćem mogućem roku sa maksimalnim stepenom efikasnosti. Pruža kompletne usluge za sve faze izgradnje za transformatorske stanice i razvodna postrojenja svih naponske nivoa:

  • Nudi predloge i idejna rješenja
  • Nudi najoptimalnija projektna rješenja
  • U ime investitora pribavlja svu ostalu neophondnu dokumentaciju za potrebe dobijanja građevinske dozvole
  • Vrši usluge izgradnje novih objekata, rekonstrukcije i modernizacije postojećih
  • Nudi usluge ispitivanja i puštanja u pogon i asistenciju oko dobijanaj upotrebe dozvole
  • Nudi usluge daljeg održavanja

Elektroobnova raspolaže sa respkektibilnim referencama izgradnje, rekonstrukcije i modernizacije ovakvih objekata koji su temeljom vrlo kvalitetnog kadra realizirani na optimalan način uz osiguravajuću maksimalnu pogonsku pouzdanost i održivost.